លោកជា កុយ ថ្លើមធំណាស់!! ធ្វើអាជីកម្មជីករណ្ដៅដីរាប់ហិចតា មិនមានច្បាប់មិនបង់សួយសារជូនរដ្ឋ ថែមទាំងតាំងខ្លួនជាសប្បុរសធម៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងថ្លើមធំហ៊ានរារាំងគំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យបិតសិទ្ធសេរីភាពអ្នកសាញរព័ត៌មាន{វីដេអូ}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *